+48 601 827 155 biuro@aceroframe.pl
Lekkie konstrukcje stalowe

Nadzór Inwestorski

Konsultacja kosztów / Zarządzanie kosztami inwestycji

Zapewniamy naszym klientom całkowicie bezpieczną konsultację kosztów przedsięwzięcia. Oferujemy przygotowanie szczegółowego planu kosztów opartego na wnikliwej analizie rynku. Dostosowujemy naszą usługę do wymogów każdego przedsięwzięcia.
Oferujemy
 • Opracowanie szacunkowego budżetu
 • Planowanie kosztów i ocenę wszystkich opcji
 • Ramową analizę ryzyka
 • Doradztwo w zakresie tworzenia dokumentacji kontraktowej
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowych i gwarancji
 • Raport dotyczący otrzymanych ofert i rekomendacje
 • Przeprowadzenie procedury przetargowej
 • Przygotowanie dokumentacji kontraktowej
 • Przewidywanie i monitorowanie przepływu funduszy
 • Rekomendacje w sprawie płatności częściowych
 • Współpracę z przedstawicielami inwestorów
 • Ocenę przewidywanych kosztów końcowych
 • Uzgodnienie zmian z wykonawcą projektu
 • Uzgodnienie i negocjacje rozliczenia końcowego

Inne świadczone przez nas usługi finansowe:

 • Ocena długoterminowych kosztów eksploatacyjnych
 • Analiza kosztów inwestycji w zależności od rozwiązań projektowych

Nasze usługi bazują na szerokich umiejętnościach i doświadczeniu zatrudnianych przez nas profesjonalistów

Analiza wykonalności

Zapewniamy usługę dostosowaną do indywidualnych potrzeb inwestorów. Oferujemy również specjalistyczne usługi zapewniane przez naszych ekspertów.
Oferujemy
 • Sprawdzanie pomiarów powierzchni
 • Przeprowadzenie analizy stanu technicznego obiektu
 • Sprawdzenie kompletności dokumentacji i otrzymanych pozwoleń w zakresie zgodności z polskim prawem budowlanym
 • Oszacowanie przewidywanego czasu użytkowania systemów, instalacji i komponentów badanego obiektu
 • Oszacowanie wymogów modernizacji lub renowacji obiektu w celu wydłużenia okresu eksploatacji poprawienia bezpieczeństwa lub funkcjonalności
 • Oszacowanie kosztów (specyfikacja i harmonogram) eksploatacji obiektu
 • Wykrywanie usterek obiektu i przygotowanie specyfikacji napraw
 • Analizę kosztów
 • Raporty dotyczące technicznych aspektów architektury, konstrukcji, instalacji grzewczej, wodnej, gazowej, wentylacji mechanicznej, bezpieczeństwa i instalacji przeciwpożarowej itd.
 • Analizę wykonalności prac architektonicznych i konstrukcyjnych Ekspertyzy dodatkowe mogą zawierać:
 • Informacje o wpływie na środowisko
 • Ocenę infrastruktury
 • Projekty przebudowy w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych i elektrycznych

Zarządzanie procesem inwestycji na etapie przygotowania

Zapewniamy usługę popartą szerokim i wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zarządzania procesem inwestycji. Spełniamy wszelkie wymogi polskiego prawa budowlanego.
Oferujemy
 • Doradztwo na etapie przed rozpoczęciem budowy
 • Monitorowanie zgodności wszelkich aspektów planowanej inwestycji z wymogami lokalnego prawa
 • Monitorowanie zgodności projektu obiektu z przepisami polskiego prawa
 • Przygotowanie schematu działań pokazującego proces uzyskiwania pozwoleń tak, by wszyscy uczestnicy realizacji projektu rozumieli wymogi i prawo lokalne
 • Koordynację działań zespołów projektowych w Polsce i za granicą
 • Monitorowanie działań projektowych pod kątem wymogów BHP Analizę projektu wstępnego
 • Pomoc w uzyskiwaniu pozwoleń na budowę, na użytkowanie etc.
 • Monitorowanie jakości i postępu projektowania
 • Monitorowanie wystąpień do władz o wydanie decyzji
 • Prowadzenie spotkań i sporządzanie protokołów
 • Comiesięczne raporty dotyczące postępu procesu uzyskiwania pozwoleń

Analizy budowlane obiektów

Zapewniamy szeroki zakres specjalistycznych ocen obiektów opartych na naszym wszechstronnym doświadczeniu budowlanym.
Oferujemy
 • Oceny prac budowlanych – nowe obiekty, renowacje, przebudowy, budynki historyczne oraz ocenę prac eksploatacyjnych
 • Oceny i Pomiary dla właścicieli / najemców
 • Oceny dla celów zakupu obiektu
 • Analizę usterek
 • Planowanie eksploatacji i technicznego utrzymania obiektu
 • Raporty – Analizy obiektów pod względem technicznym i zgodności z przepisami

Pomoc w uzyskaniu wymaganych pozwoleń

Zapewniamy naszym klientom pomoc w uzyskaniu wszelkich pozwoleń. Prowadzimy dialog z odpowiednimi władzami.
Oferujemy
 • Doradztwo na etapie przed rozpoczęciem budowy
 • Zgodność wszelkich aspektów procesu budowlanego z wymogami lokalnego prawa – uczestniczymy w procesie składania wystąpień o pozwolenie na budowę i użytkowanie obiektów
 • Monitorujemy zgodność dokumentacji z wymogami polskiego prawa przed złożeniem wystąpień o uzyskanie pozwoleń
 • Prowadzenie narad koordynacyjnych i sporządzanie notatek
 • Monitoring procesu uzgodnień
 • Comiesięczne raporty dotyczące postępu procesu aplikacyjnego
 • Rozwiązywanie trudnych zagadnień we współpracy z władzami lub innymi podmiotami

Inspektor Nadzoru / Kierownik budowy

Zapewniamy usługę popartą szerokim i wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie nadzoru budowlanego. Spełniamy wszelkie wymogi polskiego prawa budowlanego.
Oferujemy
 • Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru / Kierownika budowy zgodnie z wymogami polskiego prawa
 • Sprawdzenie zgodności projektu obiektu z przepisami polskiego prawa budowlanego
 • Kontrolę przestrzegania przepisów BHP na budowie
 • Analizę projektu wstępnego
 • Kontrola jakości i postępu prac projektowych i budowlanych
 • Zatwierdzenie zgodności i jakości prac budowlanych z wymogami polskiego prawa budowlanego
 • Uczestnictwo w procedurze odbioru obiektu

Certyfikaty energetyczne

Nasze usługi w zakresie zarządzania inwestycjami skupiają się na kierowaniu zespołem, szybkim i elastycznym podejmowaniu decyzji oraz dobrej komunikacji.
Usługi oferowane przez nas mają na celu:
 • Przygotowanie certyfikatów energetycznych dla wszystkich rodzajów nieruchomości komercyjnych
 • Spełnienie obowiązkowych wymagań nałożonych przez przepisy prawa Europejskiego oraz krajowego
 • Postępowanie zgodnie z ogólną tendencję do podnoszenia świadomości na temat oszczędnego zużycia energii
 • Dostosowywanie do zasad polityki korporacyjnej dużych organizacji inwestycyjnych

Analiza optymalizacji kosztów

Zapewniamy osiągnięcie optymalnego kosztu inwestycji w relacji do aspektów projektowania, bezpieczeństwa, ergonomii, gabarytów, dostępności i marketingu.
Oferujemy
 • Krytyczną ocenę możliwych wariantów projektu
 • Globalną analizę inwestycji
 • Ocenę możliwości realizacji obiektu
 • Wewnętrzne konsultacje w zespole pracującym nad projektem
 • Analizę budżetu
 • Określenie najlepszej opcji

Jeżeli są Państwo zainteresowani skorzystaniem z oferty nadzoru inwestycyjnego, zachęcamy do kontaktu

Odpowiemy na wszelkie pytania i doprecyzujemy warunki współpracy.

Napisz do nas

TRWA ŁADOWANIE WITRYNY ACERO FRAME